Thursday, June 25, 2015

Thứ Năm 25 tháng Sáu

Mátthêu 7:21-29 

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành". Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.   • Đức Giê-su nói rất nặng lời đối với mọi hình thức giả dối. Người không để mất thì giờ với nó. Liệu Người có thấy được một dấu vết nào đó của sự giả dối trong tôi không? Tôi có nói dối vặt không? Tôi cầu xin Người loại bỏ khỏi tôi mọi sự lừa đảo. 

  • Những người khiêm tốn bắt đầu nhận thức rõ về nguồn gốc của thẩm quyền mà Đức Giê-su có và xem lời dạy của Người như là một chuẩn mực cho niềm tin và thực hành của họ. Lạy Thầy , xin Thầy là tảng đá hỗ trợ niềm tin và hành động của con, nhờ vậy mà con không phải sợ gió bão cũng như nước lũ.

No comments:

Post a Comment