Tuesday, July 7, 2015

Thứ Ba 07 tháng Bảy

Mátthêu 9:35-38 

Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ðức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". 


  • Tôi giống Đức Kitô đến mức độ nào trong thái độ đối với người khác, đặc biệt với người nghèo khó và túng thiếu? 

  • Lạy Thầy, xin hãy ban cho con một chút nào đó của lòng nhân từ và yêu thương thật sự của Thầy, trong tất cả các mối liên hệ mà con có với người khác.

No comments:

Post a Comment