Saturday, July 25, 2015

Thứ Bảy 25 tháng Bảy  - Lễ thánh James tông đồ .

Mátthêu 20:20-23 


Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." 


  • Đức Giêsu đáp ứng người mẹ đầy tham vọng bằng cách giải thích các giá trị của thế giới này không phải là của những giá tr của Thiên Chúa. Đoạn Phúc âm này thách thức tôi về tánh kiêu hãnh tự hào về chính tôi .  • Có bao giờ sự tham vọng ích kỷ được tìm thấy trong cách tôi phục vụ Thiên Chúa và tha nhân không? Tôi có bao giờ để nó lên trên những người khác? Hay thỉnh thoảng tôi có thể là một người chuyên chế không ?
Image result for Are you able to drink the cup that I am about to drink? pictures

No comments:

Post a Comment