Friday, July 10, 2015

Thứ Sáu 10 tháng Bảy

Mátthêu 10:16-20 

Đức Giêsu nói cùng nhóm Mười Hai: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em."   • Đức Giêsu dạy nhóm Mười Hai cách để kiên trì trong những lúc bị bách hại. Người báo trước rằng họ sẽ gặp chống đối và ghét bỏ vì Người. 

  • Sự bảo đảm và lời hứa sau cùng của Chúa là ai kiên trì cho đến cuối thì sẽ được cứu rỗi.

No comments:

Post a Comment