Friday, July 24, 2015

Thứ Sáu 24 tháng Bảy

Mátthêu 13:18-23 


 Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." 
  • Lời Chúa được gieo vào trái tim tôi từ ngày này qua ngày khác qua thời gian cầu nguyện. Tôi sẽ mô tả trái tim của mình như thế nào? Có phần thì cứng, phần như đá sỏi, phần thì gai góc? Tôi xin Chúa ngự đến mảnh đất của trái tim tôi để nó được trở nên tươi mát và màu mỡ.


  • Nếu tôi được thách đố để giải thích niềm tin của mình, tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ nói những gì tôi biết về Thiên Chúa, hay thay vào đó tôi cố gắng sống theo lệnh truyền về tình yêu? Liệu sẽ có nhiều bằng chứng sẵn sàng hỗ trợ cho những gì tôi nói không?

Image result for is my heart  thorny ? pictures

No comments:

Post a Comment