Sunday, August 16, 2015

Chúa Nhật 16 tháng Tám -Chúa Nhật 12 thường niên

Gioan 6:51-58 

Đức Giêsu nói cùng đám đông: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? " Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 


  • Đây là một trong những đoạn tuyệt vời nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Đối với người Do Thái, thịt và máu có nghĩa là một con người trọn vẹn, do đó Đức Giê-su chọn phương cách này để tiết lộ mối quan hệ tuyệt vời giữa Người với chúng ta. 

  • Bánh mì nuôi dưỡng chúng ta, vì vậy Đức Giê-su dùng nó để mô tả chính mình. Nhưng bánh "hằng sống" là một cố gắng để mặc khải thêm về ý nghĩa sâu xa của việc Người nuôi dưỡng chúng ta sâu sắc như thế nào. Người ban cho chúng ta một mối quan hệ mà trong đó chúng ta có thể ở lại trong an toàn. Ngày hôm nay chúng ta cần có mối quan hệ có khả năng mang lại sự sống này, hơn bao giờ hết.

No comments:

Post a Comment