Sunday, August 2, 2015

Chúa Nhật 2 tháng Tám - Chúa Nhật 18 thường niên

Gioan 6:26-34 


Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? " Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."   • Đức Giê-su nói thẳng thắn với những người mà Người đã nuôi ăn ngày hôm trước. Người biết họ đến tìm Người bởi vì họ đã được ăn bánh no nê. Tại sao tôi tìm kiếm Đức Giê-su? Có phải  tình yêu hay vì những gì tôi có thể nhận được? 
  • Sự thật có thể gây khó chịu và khiến chúng ta để phòng và thậm chí hoài nghi. Hoặc nó có thể làm cho chúng ta dừng lại, nhìn, phản ánh, và thay đổi. Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn để luôn theo sự thật , vì chỉ có điều đó mới  "sẽ làm cho con tự do"  (Jn 8:32) 

Image result for Lord , I  ask your bread  picturesImage result for Lord, give me the humility  pictures

No comments:

Post a Comment