Sunday, August 23, 2015

Chúa Nhật 23 tháng Tám - Chúa Nhật thứ 21 Mùa Thường Niên

Gioan 6:60-69

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Ðiều đó, anh em lấy làm chướng , không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin". Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". 


  • Giáo huấn về sự hiện diện thật sự của Đức Giêsu trong phép Thánh Thể là một điều khó hiểu. Tin vào điều đó thật sự là một hành động của đức tin, và tự đó đã là một món quà từ Chúa Cha. Cũng như bao nhiều món quà mà chúng ta nhận được, món quà này sẽ trở nên vô dụng nếu chúng ta không xử dụng nó. Chúng ta canh tân đức tin của mình mỗi khi chúng ta quỳ trước sự hiện diện của Đức Giêsu và thờ phượng Người.

  • Đức Giêsu đã không cố gắng giải thích thêm về những gì Người đã nói, mặc dù "nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa." Người biết rằng Người là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi thế gian, mà mọi người hằng mong đợi. Lạy Thầy, xin cho sự dấn thân của con với Thầy, và với Lời của Thầy, ngày càng sâu đậm hơn.


No comments:

Post a Comment