Tuesday, August 4, 2015

Thứ Ba 04 tháng Tám

Mátthêu 14:25-33 


Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! " Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "   • Chúng ta có thể nhận thấy rằng Phê-rô đã thất bại, nhưng chúng ta cũng thấy được rằng ông đã luôn luôn trả lời một cách hăng hái và hết lòng, sẵn sàng mạo hiểm tất cả mọi thứ. Ông dường như chỉ bắt đầu bị chìm khi mắt ông rời khỏi Đức Giê-su và nhận ra rằng ông không thể chỉ dựa vào sức mình. 
  • Đức Giê-su đi về hướng các con thuyền nơi các môn đệ đang gặp khó khăn. Dựa vào những cố gắng của chính mình, họ đã không nhận ra Chúa đang ở với họ. Như một môn đệ, tôi làm những gì tôi có thể, nhưng cố gắng không quên rằng Đấng mà tôi đi theo, luôn ở rất gần bên.


  • Image result for do not be afraid pictures.

No comments:

Post a Comment