Sunday, August 2, 2015

Thứ Bảy 01 tháng Tám

Mátthêu 14:1-12 


Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su. 
  • Hê-rô-đê không thích những gì Gio-an đã nói. Ai trong bất cứ chúng ta lại thích một người khác nêu tên tội lỗi của chúng ta? Uy quyền mà Hê-rô-đê đang nắm giữ, cùng với sự ghen tuông của người vợ Hê-rô-đi-a, dẫn đến cái chết của một trong những người môn đệ trung thành nhất của Đức Giê-su.


  • Lạy Chúa, biết bao lần chúng con làm ảnh hưởng đến người khác làm cho họ cư xử tồi tệ đối với người khác nữa? Biết bao lần những lời nói dèm pha bêu xấu xuất phát cách nhẹ nhàng từ miệng lưỡi của chúng con và vì vậy làm giảm đi nhân phẩm của người khác? Lạy Chúa xin dạy chúng con biết làm thế nào để cư xử một cách công bằng và quảng đại trong những giao tế của chúng con đối với những người mà chúng con gặp trên hành trình cuộc sống. 
Image result for Matthêu 14:1-12  pictures

No comments:

Post a Comment