Saturday, August 8, 2015

Thứ Bảy 08 tháng Tám

Mátthêu 17:14-20 

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? " Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được."   • Hãy để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của Đức Giê-su trong tình huống này. Trong đó, chúng ta có thể tìm thấy dấu vết của sự thiếu kiên nhẫn của con người nhưng cùng lúc dấu vết của sức mạnh để kiên trì.
  • Sự nghi ngờ có thể chiếm một phần quan trọng trong niềm tin vào Thiên Chúa. Nó nói lên sự trung thực. Nếu không có những khoảnh khắc của sự nghi ngờ, thì không gian để chúng ta có thể lớn lên trong sự tin tưởng và đức tin sẽ bị giảm đi.

No comments:

Post a Comment