Saturday, August 15, 2015

Thứ Bảy 15 tháng Tám - Lễ Đức Mẹ lên trời

Luca 1:46-56  

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.   • Khi hai bà mẹ gặp gỡ, Gio-an, ở trong lòng bà Ê-li-sa-bét , nhận ra Đức Giê-su trong cung lòng của Đức Ma-ri-a và nhảy lên vui mừng. Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, bà E-li-sa-bét tuyên bố rằng Đức Ma-ri-a là người đầy ơn phước nhất trong các người phụ nữ.   • Phản ứng của Mẹ Ma-ri-a là hát lên ngợi khen Thiên Chúa mà trong lời nói đó vang vọng tiếng của Hannah trong 1 Sa-mu-ên 2: 1-10. Chúng ta có thể suy ngẫm, như Đức Maria, về sự phong phú của đoạn văn này.
Image result for Luke 1:46-56  pictures

No comments:

Post a Comment