Monday, August 10, 2015

Thứ Hai 10 tháng Tám

Gioan 12:24-26 

Đức Giêsu nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." 


  • Thiên Chúa có thể sử dụng chúng ta để mang lại ảnh hưởng tốt đến cuộc sống bao nhiều người khác. Nhưng để được điều này, chúng ta cần bước theo Đức Giê-su, chứ không theo những ý tưởng bất chợt và sở thích riêng của mình. Chúng ta phải đầu hàng cuộc sống của chúng ta và đặt câu hỏi: "Lạy Thầy, Thầy muốn con làm gì với cuộc sống của con ngày hôm nay?  "

  • Lạy Thầy, xin Thầy ban cho con ân sủng biết buông thả những gì con đang bám víu. Xin đừng để con cản trở Thần Khí của Người hoạt động trong con. Xin Thầy hãy làm việc trong con, giống như Đức Maria, để con có thể mang Chúa đến cho cuộc sống của tất cả những người mà con gặp gỡ.

No comments:

Post a Comment