Friday, August 21, 2015

Thứ Sáu 21 tháng Tám

Mátthêu 22:34-40

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."   • Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nhận ra Ngài qua người khác và cư xử với họ một cách công bằng và tôn trọng. Chúng ta sẽ không làm tổn thương những người lân cận nhưng sẽ làm hết sức mình để sống trong an bình với họ. Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ tuyệt vời ra sao nếu tất cả chúng ta đã làm điều này! 

  • Lạy Đức Giê-su, chúng con còn xa trong việc yêu thương người lân cận như Thầy đòi hỏi chúng con làm. Bởi vì chúng con không biết rõ bản thân mình cách đúng đắn, chúng con cũng không biết rõ người khác một cách đúng đắn. Xin Thầy hãy làm cho chúng con ý thức về giá trị mà Thầy đã ban cho chúng con, để từ đó chúng con sẽ thấy dễ dàng hơn những giá trị tiềm ẩn trong người khác.

No comments:

Post a Comment