Saturday, September 19, 2015

Thứ Bảy 19 tháng Chín

Luca 8:4-8 

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Ðức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe". 

Dụ ngôn được tung ra như một hạt giống; để được tăng trưởng hoặc sẽ bị hư mất trong trái tim của người nghe. Đức Giêsu biết lời nói của mình có thể sẽ không được sự chú ý hoặc quan tâm đến giá trị của nó. 
Thật dễ dàng để trở nên quá lo lắng đến những hạt khô héo. Đó là một phần của bức tranh - nhưng chỉ là một phần mà thôi. Đức Giêsu mô tả một môi trường rất phong phú, trong đó cũng có cả sự thành công và tăng trưởng. Cùng với Thiên Chúa, tôi tham dự vào sự tăng trưởng và sự sống ở trong tôi và hỏi xin cho sự tăng trưởng đó được lan tràn đến những nơi cằn cỗi và hoang vắng.

Image result for how is your seed growth ? pictures
  •  
  • No comments:

    Post a Comment