Monday, September 7, 2015

Thứ Hai 07 tháng Chín

Luca 6:6-11 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giê-su.   • Lạy Chúa, Giáo Hội của chúng ta ngày hôm nay đau khổ vì những con người lm dụng địa vị và thế lực của mình để thống trị người khác. Nhờ vào thần khí của Ngài, xin Chúa biến đổi tất cả những ai đang có nhu cầu cần được chữa lành.  

  • Xin Chúa tỏ lộ cho con biết cách thức mà Ngài gọi con vươn tay ra để nâng đỡ những người chung quanh con.  • No comments:

    Post a Comment