Monday, September 21, 2015

Thứ Hai 21 tháng Chín - Thánh Matthêu , Tông Đồ và Thánh Sử

Mátthêu 9:9-13 

Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi". 


  • Lạy Thầy, lời mời gọi của Thầy đến với Matthêu ngay giữa những sinh hoạt bình thường trong đời sống của ông. Ông không ngần ngại hay trì hoãn để thu dọn sổ sách nhưng đứng lên và đi theo Thầy. 
  • Khi bước vào ngày hôm nay, xin Thầy giúp con tỉnh thức trước những đường lối mà ân sủng Thầy đã tìm cách đi vào đời sống của con. Xin cho con có tấm lòng quảng đại và không chậm trễ trước lời mời gọi của Thầy.

Image result for Matthew  got up and followed him pictures

No comments:

Post a Comment