Sunday, October 18, 2015

Chúa Nhật 18 tháng Mười - Chúa Nhật 29 thường niên

Máccô 10:42-45 

Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạnh sống làm giá chuộc muôn người".   • Lãnh đạo Kitô giáo không giống như thẩm quyền của con người, cũng không phải dựa trên quyền lực để áp đặt trên người khác. Ngược lại hoàn toàn, lãnh đạo Kitô giáo được thể hiện trong việc phục vụ. Đức Giêsu đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ. 

  • Còn tôi thì sao? Tôi đang phục vụ người khác như thế nào?

Related image

No comments:

Post a Comment