Saturday, October 24, 2015

Thứ Bảy 24 tháng Mười

Luca 13:1-5 

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy".  • Người Do Thái tin là bất cứ điều gì xấu xảy ra cho dân chúng thì đó là một sự trừng phạt vì tội lỗi. Một người chịu đựng sự đau khổ càng nhiều bao nhiêu thì tội lỗi của người đó càng lớn hơn bấy nhiêu.

  • Đức Giêsu bác bỏ quan niệm quá ấu trĩ này. Thay vào đó, Người nhấn mạnh đến sự sám hối ăn năn, có nghĩa là một sự hoán chuyển, hướng về Thiên Chúa và tha nhân.


Image result for Luke 13 : 5 pictures

No comments:

Post a Comment