Monday, October 26, 2015

Thứ Hai 26 tháng Mười.

Luca 13:10-17 

Ngày sabát kia, Ðức Giêsu giảng dạy trong hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Ðức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Ðức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Ðã có sáu ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!" Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?" Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.  • Sự xuất hiện của người phụ nữ tự nó đã trở thành một tiếng nói. Bà đã bị làm cho tàn tật và lưng bị còng hẳn xuống. Tình trạng này đã lấy mất đi nhân phẩm và vị trí xứng đáng của bà trong cộng đoàn. Bà "không thể đứng thẳng" lên và đối diện với mọi người. 


  • Một lần nữa, sự can thiệp của Đức Giêsu đã đem lại tất cả sự khác biệt cho người phụ nữ này. Ngay lập tức bà đứng thẳng người lên và bắt đầu hiện hữu và sinh sống một cách mới hoàn toàn. Như một người có đức tin, bà ca ngợi Thiên Chúa, Đấng đã ban cho bà sự tự do thêm một lần nữa.

No comments:

Post a Comment