Saturday, November 7, 2015

Thứ Bảy 07 tháng Mười Một.

Luca 16 :9-15 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được". Người Pharisêu  vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Ðức Giêsu. Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.   •  Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn . Tôi đã sống được điều này như thế nào? 

  • Lạy Thầy, Thầy đòi hỏi chúng con phải tin vào Thầy, tin tưởng vào lòng nhân từ của Thầy. Xin Thầy hãy nhìn vào tâm hồn chúng con và loại bỏ tất cả mọi thứ làm cho chúng con nên tội hoặc vấp ngã. Khi chúng con bước đi trong suốt cuộc đời, xin Thầy giúp chúng con luôn biết hướng mắt trông lên Thầy.

Image result for God and wealth , who do you serve pictures

No comments:

Post a Comment