Thursday, November 12, 2015

Thứ Năm 12 tháng Mười Một

Luca 17:20-25 


Người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Triều Ðại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Ðại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này!" hay "Ở kia kìa!", vì này Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông". Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa!" hay "Người ở đây này!" Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.
  • Lạy Thầy, lời hứa của Thầy dành cho chúng con là nếu chúng con có được Thầy là Chúa trong đời sống thì tất cả mọi thứ chúng con cần sẽ là của chúng con .

  • Nói như vậy không có nghĩa là chúng con sẽ trải qua cuộc sống mà không có đau khổ hoặc khó khăn, nhưng chúng con sẽ trải qua cuộc sống có Thầy ở bên cạnh để hướng dẫn, bảo vệ , và nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình. 


No comments:

Post a Comment