Friday, November 6, 2015

Thứ Sáu 06 tháng Mười Một

Luca 16:1-8 


 Ðức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!" Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!". "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ôliu". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi". Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một ngàn thùng lúa". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi". "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.    • Nếu anh chị đang ở trong tình trạng nợ nần, thì sẽ thật là một sự nhẹ nhõm như thế nếu như có người quản lý ngân hàng cắt giảm đi số nợ của anh chị. Thiên Chúa đã hủy bỏ nợ nần của tôi. Tôi bây giờ được tự do trước mặt Thiên Chúa và rất là cảm kích biết ơn.
  • Tôi đang quản lý những món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi như thế nào? Chúng đều đuợc nhắm vào công việc phục vụ những người đang thiếu thốn, có nhu cầu nhiều nhất .

Image result for no more in debt  pictures

No comments:

Post a Comment