Wednesday, November 4, 2015

Thứ Tư 04 tháng Mười Một

Luca 14:25-27 

Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".   • Những "sở hữu" và khu vực thoải mái của tôi được thách đố bởi mối quan hệ ngày càng tăng giữa tôi với Đức Giêsu. Điều gì sẽ có thể giúp tôi tháo gỡ đi thái độ bám víu vào những sự an toàn giả dối này? 
  • Hãy xin sự giúp đỡ của Đức Giêsu để có thể tin tưởng vào Người một cách hoàn toàn.

Image result for Luke 14:25-27 pictures

No comments:

Post a Comment