Wednesday, March 15, 2017

Thứ Tư 15 tháng Ba

Mátthêu 20 :17-28 

Lúc sắp lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: "Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào Thập giá, và ngày thứ ba, Người sẽ chỗi dậy". Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy". Ðức Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi".Ðức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được". Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người".


  • Đức Giêsu mô tả một cách sống động những cách suy đồi mà trong đó Người sẽ được đối xử qua cuộc khổ nạn của mình. Người làm điều này để củng cố các môn đệ của Ngài. Khi chúng ta quyết định hành động một cách ân cần trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta trở nên dễ bị tổn thương. Mọi người sẽ lợi dụng chúng ta. Nhưng tình yêu sẽ có quyết định sau cùng. Chúng ta sẽ được nâng lên như Đức Giêsu đã được nâng lên. Tôi cảm ơn Chúa vì điều này. 

  • Lạy Đức Giêsu, Thầy ghê tởm mọi hình thức thống trị. Nước của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn không có sự thống trị. Con có thể thấy các giáo hội Kitô giáo rơi vào cạm bẫy của sự thống trị như thế nào. Nhưng con có dành chiếm ưu thế, thống trị bất kỳ ai không? Ngay cả trong một cuộc tranh luận? Hay thậm chí con còn nghĩ mình tốt hơn so với bất cứ ai khác? 


Image result for make me a servant pictures

No comments:

Post a Comment