Friday, May 19, 2017

Thứ Sáu 19 tháng Năm

Gioan 15 : 12-17 

Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.


  • Lạy Thầy, Thầy đang mời gọi con, chọn con làm bạn hữu thân thiết của Thầy, nhân danh Thầy ra đi, và gây tác động trên toàn thế giới quí giá này, sinh được hoa trái và hoa trái của con được tồn tại. Có lý do gì làm cho con quay lưng lại không? 

  • Hạnh phúc của tôi gắn liền với hạnh phúc của tất cả mọi người khác. Đức Giêsu hiểu điều này, do đó Người đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng chúng ta phải làm thế nào để chăm sóc cho người khác. Tôi cố gắng hình dung cuộc sống của mình nối kết với người khác, ở đây và khắp mọi nơi.

Image result for take care of others pictures

No comments:

Post a Comment