Wednesday, May 17, 2017

Thứ Tư 17 tháng Năm

 Gioan 15 : 1-8 

 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 


  • Thuật ngữ "ở lại" là khúc nhạc cho người Hê-bơ-rơ, những người đã từng là dân du mục và lưu vong. Họ mong muốn một nơi chn mà họ có thể nghỉ ngơi vĩnh viễn. Đức Giêsu ban tặng, không phải là một đất nước, mà là chính bản thân mình, cho sự ở lại vĩnh viễn nầy. Mối liên hệ mới là điều quan trọng chứ không phải nơi chốn, tôi cảm ơn Chúa rằng dù cuộc sống của tôi luôn luôn thay đổi, Đức Giêsu vẫn là nhà của tôi, nơi tôi được vĩnh viễn nghỉ ngơi

  • Làm sao tôi có thể ở lại trong Chúa? Trên hết là bằng lời cầu nguyện, nâng trái tim và tâm trí mình đến với Thiên Chúa vào mỗi buổi sáng. Có một cộng đoàn trên toàn thế giới luôn cùng cầu nguyện với tôi, như tất cả chúng ta đều ở lại trong Đức Giêsu và lấy sức mạnh từ Người.

Image result for John 15 : 1-8 pictures

No comments:

Post a Comment