Sunday, September 10, 2017

Chúa Nhật 10 tháng Chín - Chúa Nhật 23 thường niên .

Mátthêu 18 : 15-20 

 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ".


  • Đức Giêsu là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Người ở với chúng ta trong cộng đoàn của chúng ta. Thông điệp của Ngài là hoà giải, chứ không phải trả thù. Chúng ta được yêu cầu sửa lỗi với anh em của mình. Sửa lỗi thì hơn là ngăn chặn hành vi mất lòng của một ai đó;  là hoán cải họ - mang lại một thay đổi về thái độ thực sự. 


  • Đức Giêsu hứa hẹn sự hiện diện của Người. Ngay cả khi tôi cầu nguyện một mình, tôi kết hiệp với những người đang cầu nguyện vào giờ này, với tất cả những ai đọc đoạn Tin Mừng hôm nay. Tôi lớn lên trong nhận thức rằng Đức Giêsu hiện diện với tôi, yêu tôi, và kêu gọi tôi đi vào cuộc sống. 

Image result for Matthew 18 : 15-20 pictures

No comments:

Post a Comment