Tuesday, September 12, 2017

Thứ Ba 12 tháng Chín

Luca 6 : 12-19 

 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. Ðó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Ðức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.


  • Hãy xem điều gì đang ở trong lòng của Đức Giêsu: sự hy vọng, sự tin tưởng, và tình yêu mà Người đã dành cho các môn đệ khi Người chọn họ để được gần gũi với mình. Hãy để cho Đức Giêsu nhìn vào chúng ta với cùng một niềm hy vọng, niềm tin tưởng và tình yêu. Hãy nghe tiếng mình được gọi: hỏi xin ân sủng để chúng ta có thể đáp trả trọn vẹn từ trái tim của mình.

  • Phúc Âm thánh Luca nhấn mạnh đến trọng tâm của lời cầu nguyện trong cuộc sống và sứ mệnh của Đức Giêsu. Những quyết định và sự lựa chọn của Người đến từ các giai đoạn dài trong sự hiệp thông với Đấng mà Người gọi là "Abba." Lạy Thầy, con xin đến với Thầy trong thời gian cầu nguyện này. Xin để con nghe lại lời kêu gọi của Thầy dành cho con.  Để con cảm nhận được sức mạnh của Thầy qua công việc và trong con.


Image result for samuel hears God Pictures

No comments:

Post a Comment