Monday, September 11, 2017

Thứ Hai 11 tháng Chín

Luca 6 : 6-11 

Một ngày sabát khác, Ðức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra đứng giữa đây !" Người ấy liền chỗi dậy và đứng đó. Ðức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra!" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Ðức Giêsu không.

  • Người Pharisêu đầy giận dữ vì với Đức Giêsu qui luật của tình yêu đang thế chỗ những qui định của pháp luật, và do đó sự kiểm soát của chúng trên con người đang bị thách đố. Tôi xin Chúa cho tình yêu có thể chiến thắng trong những lựa chọn mà tôi thực hiện. 

  • Lạy Chúa, giáo hội của chúng ta ngày hôm nay phải chịu đựng những người lợi dụng vị trí và quyền lực của họ để thống trị người khác. Xin Chúa hãy biểu lộ cho con những cách thức Chúa kêu gọi con hãy giơ tay ra trao lại quyền hành cho những người xung quanh.

 Luke: 6:27-38: Love Lives by Anne Costa

No comments:

Post a Comment