Thursday, October 5, 2017

Thứ Năm 05 tháng Mười

 Luca 10 : 1-12 

 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần". Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó".


  • Để truyền bá nước Thiên Chúa, Đức Giêsu lựa chọn phụ thuộc vào những món quà khác nhau của những người được tuyển lựa. Người sai chúng ta đi như chúng ta đang là. Chúng ta không mang gì theo nhiều ngoại trừ sức mạnh hạn chế và sự yếu đuối của chúng ta. Món quà bình an mà chúng ta có thể mang lại, cho những ai chấp nhận chúng ta, thì quí giá hơn bất kỳ cuộc trò chuyện thông thường nào trên đường phố. Lạy Chúa, xin cho con sự bình an này, sự tĩnh lặng của tinh thần. 

  • Tôi cảm thấy thế nào khi thiện chí của tôi bị từ chối? Tôi có thể cầu xin Chúa bổ sức tôi trong quyết tâm của mình là một người mang đến hòa bình và nhờ ân sủng để có thể "chiến đấu tốt đẹp" khi tôi gặp sự đối lập. 

Image result for Jesus send me out as i am pictures

No comments:

Post a Comment