Friday, October 6, 2017

Thứ Sáu 06 tháng Mười

Luca 10 : 13-16 

 "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.


  • Có ý thức mạnh mẽ của một truyền thống sống động ở đây: "Ai nghe anh em là nghe Thầy" Tôi có tin rằng giáo hội ngày nay, cho dù không hoàn hảo, vẫn tiếp tục sứ mệnh và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô khi Người nhận được nó từ Cha trên trời của mình không? Điều này có thể đòi hỏi một đức tin vĩ đại. 

  • Đức Giêsu khiến mọi người không nhận ra Người và nghe lời Người. Họ đã  khước từ Người và thông điệp của Người. Bằng nhiều cách Đức Giêsu vẫn nói với chúng ta trong yêu thương, thách đố và các sự kiện. Cầu nguyện tạo ra trong chúng ta một trái tim sáng suốt để chúng ta có thể nghe tiếng gọi của Chúa và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa theo nhiều cách khác nhau. 

Image result for Luke 10 : 13-16 pictures

No comments:

Post a Comment