Wednesday, October 4, 2017

Thứ Tư 04 tháng Mười

Luca 9 : 57-62

Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo". Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu". Ðức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã". Ðức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa". Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã". Ðức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chua.


  • Lạy Đức Giêsu, xin làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của con về ý nghĩa cam kết vĩnh viễn với Thầy. Xin dẫn sự nhiệt tình của con đến những nơi xác định mới, hiểu biết mới, định hướng mới để con có thể ở lại trong Thầy khi con mong muốn cuộc sống vĩnh cửu. 

  • Một môn đệ có thể học cách yêu mến Thiên Chúa vô điều kiện chỉ khi nào họ đã trải nghiệm trước tiên  tình yêu đó đến từ Thiên Chúa. Tôi có thấy mình do dự hoặc cưỡng lại trong việc theo Chúa không? Làm thế nào thực hiện điều này với sự bảo đảm tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho tôi? 

Image result for Luke 9 : 57-62 pictures

No comments:

Post a Comment