Wednesday, October 11, 2017

Thứ Tư 11 tháng Mười

 Luca 11:1-4

Có một lần Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông gioan đã dạy môn đệ của ông". Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến, Xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ".

  • Khi Con Người nhập thể, Đấng gần gũi nhất với Chúa Cha, được yêu cầu diễn tả bằng lời nhng yếu tố cầu nguyện chân thật, Người đáp ứng với những gì mà chúng ta gọi là Kinh lạy Cha hay Cha của chúng ta ngày hôm nay. Hãy lấy một câu của lời cầu nguyện này và suy gẫm về nó hôm nay. 

  • Rất khó để tha thứ cho người khác cho dù là những nỗi tổn thương nhỏ nhặt. Về những đau khổ của sự bất công, lạm dụng, bỏ bê thi sao? Đức Giêsu khuyến khích chúng ta suy nghĩ về những điều này trong lời cầu nguyện. Một bước tiến tới sự tha thứ là cầu nguyện cho một ai đó - thậm chí khi chúng ta không thể nói chuyện với người đó hoặc nghĩ đến họ một cách tử tế. 

Image result for forgiveness pictures

No comments:

Post a Comment