Monday, November 13, 2017

Thứ Hai 13 tháng mười một

Luca 17:1–6 

Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng! Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù có xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh; 'Tôi hối hận', thì anh cũng phải tha cho nó". Các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em."


  • "Buộc cối đá lớn vào cổ" là một hình ảnh làm rùng mình sợ hãi. Tôi cầu xin cho những người nhỏ bé đã bị làm vấp ngã trong giáo hội ngày nay. Những cơ hội vấp ngã sẽ vẫn còn đó. Đức Giêsu đã gượng dậy ba lần để tiếp tục bước trọn con đường thập giá. Tôi có thể làm như vậy trước những vấp ngã của mình không? 

  • Lạy Đức Giêsu, chúng con rất nhanh nhẹn trong việc "điểm mặt chỉ tên", rất mau mắn trong việc xét đoán, rất dễ dàng có ác cảm đối với người khác, ngay cả vì những việc đã xảy ra từ lâu. Lạy Cha, xin hãy dạy chúng con biết tha thứ, như Cha đã tha thứ cho chúng con.
Image result for mill stone

No comments:

Post a Comment