Thursday, November 9, 2017

Thứ Năm 09 tháng Mười Một

Gioan 2:13-22 

 Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Người Dothái hỏi Ðức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Ðức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Người Dothái nói: "Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói.

  • Việc buôn bán đã là cần thiết để duy trì sự thờ phượng Thiên Chúa trong  Ðền Thờ của Ngài. Chiên bò được bán để làm của lễ hy sinh, tiền La mã đổi thành tiền Do Thái để nộp thuế Ðền Thờ. Nhưng sự buôn bán nầy đúng ra phải được diễn ra ở đâu? Không phải nằm trong khuôn viên  Ðền Thờ! Đức Giêsu thể hiện sự tức giận của mình có thích hợp không? Điều gì có thể xúc phạm nơi thờ phượng của chúng ta ngày hôm nay? 

  • Lạy Đức Giêsu, Thầy thực sự tức giận trong  Ðền Thờ! Có những điều gì về con mà làm cho Thy tức giận không? Trái tim con là  Ðền Thờ của Thầy; con có làm lộn xộn nó lên rất nhiều khiến cho còn rất ít chỗ cho Thầy không? Khi chứng kiến những điều sai lầm xảy ra, tôi có làm gì về chúng không?
Image result for clutter in my head pictures

No comments:

Post a Comment