Tuesday, December 5, 2017

Thứ Ba 05 tháng Mười Hai

 Luca 10:21-24 

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha". "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho". Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe". 


  • Lời cầu nguyện đáng yêu này của Ðức Giêsu cho chúng ta biết về mối liên hệ Người trân quý với Cha của mình thông qua  Chúa Thánh Thần. Đó là lời cầu nguyện tạ ơn của Người vì sứ mệnh thành công của các môn đệ mà Người đã sai đi rao giảng. Ðức Giêsu sau đó nói với họ rằng họ thực sự may mắn đã chấp nhận tin mừng và xây dựng cuộc sống trên mối liên hệ giữa họ với Thiên Chúa. 

  • Chúng ta hãy cầu nguyện, giống như các môn đệ, chúng ta có "mắt để nhìn và tai để nghe." 

Image result for Luke 10 : 21-24 pictures

No comments:

Post a Comment