Monday, December 4, 2017

Thứ Hai 04 tháng Mười Hai

Mátthêu 8:5-11 

 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Ði!", là nó đi, bảo người kia: "Ðến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời .

  • Viên đại đội trưởng đáng chú ý này là một mô hình của sự cầu nguyện. Niềm tin của ông vào Ðức Giêsu đã làm cho người ta kinh ngạc và xúc động. Chúng ta cũng có thể chạm đến trái tim của Ðức Giêsu khi chúng ta cầu nguyện với sự quan tâm sâu sắc cho nhng ai có nhu cầu. 

  • Ai là người trong cuộc đời tôi cần sự cầu nguyện? Làm sao tôi có thể mang những nhu cầu của họ đến với Ðức Giêsu? 

Image result for pray for who is need pictures

No comments:

Post a Comment