Thursday, December 7, 2017

Thứ Năm 07 tháng Mười Hai

Mátthêu 7:21, 24-27 

 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".


  • Chúa là Hòn Đá vĩnh cửu, tiên tri Isai cho biết, vì vậy chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa mãi mãi. Ðến muôn đời, hãy tin vào Ðức Chúa: chính Ðức Chúa là Núi Ðá bền vững ngàn năm, vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, .. Nhưng mặt khác, những người trung thành có thể nói, " Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che."(Isai 26). Bất cứ lúc nào, Người sẽ đến và bao quanh chúng ta với sự bảo vệ. 

  •  Chính Chúa là "hòn đá của bao thời đại" - tồn ti qua nhiều thế kỷ xoay quanh. Thiên Chúa là tâm điểm vững chắc mà chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của mình. 

Image result for putting faith to work pictures

No comments:

Post a Comment