Wednesday, December 6, 2017

Thứ Tư 06 tháng Mười Hai

 Mátthêw 15: 29-37 

 Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen. Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" Ðức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.


  • Lay Thầy, Thầy là Người quan tâm, để ý đến khi chúng con đói khát, mệt mỏi, hoặc vô tổ chức, và đáp ứng nhu cầu của chúng con mà không làm huyên náo. Những đám đông đã đưa Thầy ra ngoài, mang đến cho Thầy những kẻ tàn tật, câm điếc và đui mù. Một lần nữa trong sách Tin Mừng, Thầy là người nuôi dưỡng những ai đói khát và thêm sức mạnh cho họ trên cuộc hành trình. Thầy là bánh ban sự sống. 

  • Tôi có những nguồn lực gì, ngày hôm nay, mà Ðức Giêsu có thể dùng giúp đỡ người khác không? 

Image result for feed the hungry picturesImage result for feed the hungry pictures

No comments:

Post a Comment