Tuesday, January 9, 2018

Thứ Ba 09 tháng Giêng

Máccô 1-21-28 

 Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!" Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê


  • Ở một điểm nào đó trong cuộc đời, mỗi người có thể cảm thấy họ như bị quỳ gối khuất phuc bởi sự thôi thúc và những thế lực quá mạnh mẽ đối với mình. Họ cần phải chuyển sang một quyền lực cao hơn chính bản thân họ.

  • Lạy Đức Giêsu, với quyền năng vượt trên các thẩm quyền này, Thầy đến gần chúng con - trong giáo lý của Thầy, trong cộng đồng Kitô hữu, và trong nhà thờ. Xin nhắc nhở con biết hỏi xin đến sự giúp đỡ của Thầy khi con phải đối mặt với các quyền lực khác đang tìm cách giữ con ra khỏi tình yêu và ân sủng của Thầy. 

Related image

No comments:

Post a Comment