Friday, January 12, 2018

Thứ Sáu 12 tháng Giêng

Máccô 2:1-12 

Vài ngày sau, Ðức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Ðức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Tâm trí Ðức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Ðứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Ðức Giêsu bảo người bại liệt, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"


  • Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị tê liệt vì sợ hãi hoặc do thiếu năng lưc. Và tôi đến trước mặt Ðức Giêsu, không che giấu sự bất lực của bản thân. Tôi cho phép sức mạnh của Ðức Giêsu chiếm lấy mình. 

  • Ðức Giêsu cũng đặt nhu cầu của tôi có chừng mực; Người muốn tôi thấy rằng sự hỗ trợ của Người không chỉ dành cho tôi thôi; mà còn dành cho cả thế giới. 

                   Image result for come to Jesus pictures        Image result for bring your friends to Jesus pictures

No comments:

Post a Comment