Saturday, February 10, 2018

Thứ Bảy 10 tháng Hai

 Máccô 8:1-10 

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến". Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc". Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Ðám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Ðức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Ðanmanutha.


  • Đức Giêsu nói: "Thầy chạnh lòng thương ." Tôi cũng cần có lòng thương xót. Lòng thương xót có nghĩa là khi phải đối mặt với đau khổ, chúng ta sẽ đi đến từng hang cùng ngõ hẻm và cố gắng giúp đỡ. Tôi đã có bao giờ trải nghiệm lòng thương xót xâu sắc đến từ ai đó - như cha mẹ, bạn bè, y tá, giáo viên không? Tôi có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tôi không? Tuy nhiên, nếu tôi không hiểu biết nhu cầu của mình, lòng thương xót của người khác sẽ không có ý nghĩa gì cả. 

  • "Lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" Các môn đệ vẫn chưa hiểu rằng không có gì là không thể với Thiên Chúa. Đức Giêsu không la mắng họ; thay vào đó, Người ban cho họ bánh ăn phong phú. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa xa hoa rộng rãi. Và rồi, trong cuộc thương khó, chính Người, giống như bánh mì, được nhận lấy, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, và cho đi. Cách sống của tôi cũng phải tương tự như vậy.  Tôi cũng sẽ được nhận lấy, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, và cho đi, cho đến khi, giống như Đức Giêsu, con người tôi  trống rỗng nhưng ngập tràn tình yêu một cách huyền bí. 

Image result for Mark 8 : 1-10 pictures

No comments:

Post a Comment