Sunday, March 11, 2018

Chúa Nhật 11 tháng Ba – Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

Gioan 3:14–21

Đức Giêsu nói: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa".


  • Lạy Chúa, “Thiên Chúa yêu thế gian”. Đó là đức tin của con. Đôi khi điều này có vẻ đi ngược với những điều hiển nhiên, khi những thiên tai như lụt lội, động đất, hạn hán, sóng thần… tàn phá đời sống những người vốn đã nghèo khó. Trung tâm điểm của đức tin của con là khuôn mặt của Đức Giêsu, bị giương cao trên thập giá, Người biết rõ thế nào là bị tàn phá và thất bại, nhưng vẫn tự hiến chính mình vì yêu chúng con. 

  • Lạy Thiên Chúa của ánh sáng, Ngài tiếp tục gửi ánh sáng đến thế gian và đến cuộc đời con. Xin cho con biết nhận ra những ánh sáng này, với lòng tri ân và biết cộng tác vào những tác động của chúng. 
Image result for god love the world

No comments:

Post a Comment