Tuesday, March 13, 2018

Thứ Ba 13 tháng Ba

Gioan 5:1–16 

Sau đó, nhân dịp lễ của người Dothái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hipri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi). Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Ðức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!" Ðức Giêsu bảo: "Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi!" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và bước đi. Hôm đó lại là ngày sabát. Người Dothái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sabát, anh không được phép vác chõng!" Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: 'Anh hãy vác chõng và đi!'" Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: 'Vác chõng và đi'?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Ðức Giêsu đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Ðức Giêsu gặp người ấy trong Ðền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!" Anh ta đi nói với người Dothái: Ðức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do thái chống đối Ðức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabát.


  • Người đàn ông vô danh ngồi bên cạnh hồ Bếtdatha đã chờ đợi ba mươi tám năm trước khi được chữa lành. Anh ta có thể được gọi là “sống với lòng ao ước” suốt thời gian đó. Những lời cầu nguyện của chúng ta đã không luôn luôn được nhậm lời ngay lập tức. Chúng ta cũng cần phải biết “sống với lòng ao ước”. Hãy nhớ đến lời của T.S. Eliot: “Đức tin, tình yêu và hy vọng, cả ba đều ở trong tình trạng đợi chờ.” 

  • Những kẻ chống đối Đức Giêsu chỉ trích người đàn ông được chữa lành vì anh ta đã vác chõng trong ngày sabát. Chúng ta thường nghĩ rằng những hành động tốt lành thì luôn mang tính hấp dẫn, nhưng ở đây thì một việc làm đầy tình thương của Đức Giêsu đã khơi lên những chống đối. Anh chị đã có bao giờ thấy việc tốt lành của một người đã chỉ được trả lời bằng một hành động của sự dữ không?
Related image

No comments:

Post a Comment