Saturday, March 10, 2018

Thứ Bảy 10 tháng Ba

Luca 18:9-14 

 Ðức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con". Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi". Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".


  • Đây là một câu chuyện dụ ngôn hay có ý nghĩa cho chúng ta. Tuy nhiên, có nhiều thứ để chúng ta học hỏi từ việc cầu nguyện và cầu xin Đức Giêsu tỏ lộ những chiều sâu ẩn của nó. Có thể có một số chi tiết chúng ta đã không nhận thấy trước hoặc chúng ta có thể thấy nó áp dụng như thế nào đối với bản thân chúng ta dưới một ánh sáng mới. 

  • Có thể hữu ích khi chúng ta dùng trí tưởng tượng của mình và "trở thành" một hoặc các nhân vật khác nhau. Để ý xem chúng ta cảm thấy thoải mái hay không thoải mái như thế nào trong những y phục của họ. Hãy thử lần lượt thốt lời cầu nguyện của mỗi người. Điều gì giống như tôi? Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng không có ai là "Pharisêu" (đạo đức giả) hoặc "người thu thuế" (tự ý thức một cách hoàn toàn.) 

Related image

No comments:

Post a Comment