Monday, March 12, 2018

Thứ Hai 12 tháng Ba

Gioan 4:43–54

Sau hai ngày, Ðức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Người trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Ðức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Ðức Giêsu nói với ông: "Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu!" Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!" Ðức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống". Ông tin vào lời Ðức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt". Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Ðức Giêsu đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. Ðó là dấu lạ thứ hai Ðức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.


  • Thánh Gioan xếp đặt bài tường thuật của ngài về đời sống công khai của Đức Giêsu chung quanh bảy “dấu chỉ”. Dấu chỉ thứ nhất là việc biến nước thành rượu tại Cana (Gn 2:1-11). Bài đọc hôm nay kể lại dấu chỉ thứ nhì. Đối với Gioan, một dấu chỉ không chỉ là một biến cố bất thường bên ngoài nhưng còn là một mầu nhiệm xảy ra mặc khải về Thiên Chúa và dẫn đến đức tin. Trong nỗi vô vọng muốn cứu đức con sắp chết mình, viên sĩ quan đã khẩn cầu Đức Giêsu xin Người chữa lành cho nó. Khi Đức Giêsu trấn an ông rằng con ông sẽ được sống, “ông tin vào lời Ðức Giêsu nói với mình.” 

  • Câu chuyện này cho thấy Đức Giêsu đã không mang tính phân biệt khi có người đang có nhu cầu. Trong chương trước đây, Người đã tiếp xúc với người đàn bà Samari. Ở chương này, Người lại cứu giúp một người ngoại. Người là Đấng Cứu Độ cho cả và thế giới. Trong thế giới của tôi ngày hôm nay, ai là người có thể đang cần được gặp gỡ Đức Giêsu?

Related image

No comments:

Post a Comment