Friday, March 9, 2018

Thứ Sáu 09 tháng Ba

Máccô 12:28-34 

Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Ðức Giêsu trả lời: "Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó". Ông kinh sư nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài Người ra không có Ðấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". Ðức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


  • Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, và yêu mến người lân cận của chúng ta như yêu mến chính mình - hai điều răn này cùng được ưu tiên hơn bất kỳ mọi lễ vật. Tình yêu đã được ưu tiên hơn tất cả các nhân đức khác. 

  • Chúng ta có cảm thấy thoải mái với việc chỉ định tình yêu như một điều răn không?  Chữ đó nghe có thể lạnh lùng và luật lệ trong khi từ yêu mến gợi lên sự ấm áp và tự do. Chúng ta có thể đề nghị một từ nào đó để thay thế cho "Điều răn" chăng? 

Image result for love god love people pictures

No comments:

Post a Comment