Tuesday, May 8, 2018

Thứ Ba 08 tháng Năm

Gioan 16:5-11

Đức Giêsu nói: "Bây giờ Thầy đến cùng Ðấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em; Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Ðấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ðấng ấy đến với anh em. Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian: Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, và việc xét xử. Về tội: vì họ không tin vào Ta. Về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”


  • Những lời này của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly cho thấy phần nào nỗi u buồn nặng trĩu của buổi ăn khi các môn đệ ý thức là họ đang mất Đức Giêsu. Những gì Người nói với họ cũng có thể áp dụng cho cả chúng ta: Đức Giêsu ở lại với chúng ta qua Thần Khí của Người, Đấng Bảo Trợ ngự trong chúng ta và nối kết chúng ta với Chúa Cha như đã nối kết Đức Giêsu với Cha Người.

  • Lạy Thầy, trong những nỗi u buồn, đôi khi con quên rằng Đấng Bảo Trợ đang ở đó với con. Xin thôi thúc trí nhớ con và củng cố đức tin con.

See the source image

No comments:

Post a Comment