Saturday, May 5, 2018

Thứ Bảy 05 tháng Năm

 Gioan 15:18-21 

 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian,nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Ðấng đã sai Thầy.


  • Lạy Chúa, con có thể chịu được sự ghét bỏ không? Có lẽ, nhưng chỉ khi nào con ghi nhớ rằng con không cô đơn; vì có Thầy bên cạnh con. 

  • Nhân chứng tình yêu có nghĩa là bênh vực cho công lý, và sự bất công sẽ không thích nó. Bênh vực cho sự thật sẽ làm tức giận những người sống bằng những lời dối trá. Con sẽ không tìm gặp khó khăn, nhưng nếu nó đến, xin đừng để con trốn chạy. Vương quốc của Người là một vương quốc của công lý và sự thật. Vào cuối cuộc đời, con sẽ vui mừng vì đã đóng góp những gì con có thể cho sự phát triển của chúng, và những gì con bênh vực sẽ can thiệp cho con. 


Image result for John 15 : 18 - 21 pictures

No comments:

Post a Comment